Kluczowe paragrafy działań stowarzyszenia


                                                                                                      

                                                                                     1.

                                                                                                  
1.                                                            Stowarzyszenie od dnia 19 maja 2018 r. nosi nazwę:                                                         

                                        Międzynarodowe Stowarzyszenie Kynologiczne i Felinologiczne

                                                                                    zwane dalej Stowarzyszeniem.

                                                                               Stowarzyszenie może używać nazwy

                                           International Association of Cynology and Felinology

                                                                                            lub skrótu

                                                               ACF

2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną.

                                                                                      2.

.Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dn.7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz

postanowienia niniejszego statutu.                                                                           

                                                                                      3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju, w szczególności na terenie krajów europejskich.

                                                                                      4.

                                                                      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź

                                                                                      6.

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jak również, może przyjmować inne organizacje, w tym zagraniczne,

na zasadach określonych w umowie o współpracy, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną, oraz jeśli cele i

formy działania tych organizacji są zbieżne z celami Stowarzyszenia.     Organizacje, które podpiszą umowę o współpracy nazywane są partnerem stowarzyszonym, lub partnerem

ACF.       Umowa o współpracy nie narusza zasad tworzenia i wchodzenia w skład związku stowarzyszeń.

                                                                                      7.

Stowarzyszenie może tworzyć i wchodzić w skład związku stowarzyszeń 

                             

                                                                 II. Cel i środki działania

                                                                                     8.

                                                          Statutowym celem działania Stowarzyszenia jest

1. działalność związana z hodowlą psów rasowych

2. działalność związana z hodowlą kotów rasowych

3.integracja i współpraca środowisk kynologicznych i felinologicznych

4. prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących kynologii,  felinologii , ekologii i ochrony zwierząt oraz w sprawach poszanowania prawa wobec

    nie tylko zwierząt ale hodowców i  właścicieli  psów , kotów i innych zwierząt - wobec organów władzy, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec

    innych organizacji i stowarzyszeń.

5. Stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków

6.Stowarzyszenie pomaga i wspiera swoich członków

7.  nawiązywanie  i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami kynologicznymi  lub felinologicznymi


                                                                                                        9.

                                                      Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.rozwijanie świadomości pro zwierzęcej, rozszerzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy członków Stowarzyszenia-związane z kynologią i felinologią.

2. prowadzenie rejestru rodowodów psów rasowych

3.prowadzenie rejestru rodowodów kotów rasowych

4. prowadzenie rejestru hodowli psów rasowych

5.prowadzenie rejestru hodowli kotów rasowych

6.opracowywanie,upowszechnianie wzorców ras psów

7. opracowywanie, upowszechnianie wzorców ras kotów

8. pracę nad etyką hodowcy

9. nauczanie, popularyzowanie, propagowanie  odpowiednich postaw  pro zwierzęcych

10. dbałość o wskazany eksterier rasy

11. kształtowanie świadomości ekologicznej

12. organizacja kursów i szkoleń w szczególności wystawowo-prezentacyjnych

13. organizacja wykładów, prelekcji, konsultacji weterynaryjnych i innych

14. organizacja pokazów, prezentacji ras

15. dążenie do integracji i współpracy środowisk związanych z kynologią i felinologią

16. wydawanie biuletynów, pism, czasopism, książek i innych publikacji

17. promowanie zdrowego trybu życia na linii przyroda-człowiek-zwierzęta

18. kształtowanie pozytywnych postaw młodzieży wobec przyrody - organizacja akcji edukacyjnej: "zwierzęta i my"

19. opiniowanie i wypowiadanie się na temat projektów aktów prawnych związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia

20, Stowarzyszenie może prowadzić również rejestr oznakowanych psów i kotów we współpracy z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi

21. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą

22. niepowielanie zasad postępowania w innych stowarzyszeniach kynologicznych i felinologicznych, zwłaszcza konkurencyjnego wyścigu wystawowego.

      Stowarzyszenie wypracowuje własne sposoby działania. Wykluczenie wystaw jako podstawowego sposobu działania.

23. Rozwijanie współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi. 

                                                                                     11.

Podstawową zasadą działania Stowarzyszenia jest zaufanie do swoich członków.

Członkowie Stowarzyszenia odpowiadają za prawdziwość swoich oświadczeń.

                                                                         III. Władze Stowarzyszenia

                                                                                     12.

                                                                                 Władzami Stowarzyszenia są

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

                                                                        V.  Członkowie - prawa i obowiązki

                                                                                     29.


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium

    Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską, akceptując w ten sposób statut Stowarzyszenia, regulaminy, akty wewnętrzne Stowarzyszenia.

    Członkiem Stowarzyszenia staje się po podjęciu przez zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia i wpisaniu na listę członków

    Stowarzyszenia. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą również należeć do Stowarzyszenia bez korzystania z czynnego i biernego prawa
    wyborczego do władz Stowarzyszenia. W Kole Stowarzyszenia, jeśli zrzesza tylko małoletnich mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
3. Do Stowarzyszenia mogą należeć również małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach
    członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Małoletni w celu zostania członkiem Stowarzyszenia wypełniają warunki określone w paragr. 29 pkt.1 statutu, z tym, że małoletnim w wieku poniżej 16 lat deklaracje podpisuje
    również ich przedstawiciel ustawowy.  Po ukończeniu 18 lat członek Stowarzyszenia podpisuje deklarację po raz drugi, jako osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkowie Stowarzyszenia tracą członkostwo w Stowarzyszeniu jeśli
    a/ złożą pisemną rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu
    b/ w przypadku śmierci
6. Członkowie Stowarzyszenia mogą utracić członkostwo w Stowarzyszeniu  jeśli
    a/ nie przestrzegają postanowień statutu Stowarzyszenia
    b/ nie przestrzegają regulaminów, aktów wewnętrznych Stowarzyszenia
7. W sprawie utraty członkostwa zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę.
8. W przypadku opisanym w pkt 6 a/, b/ niniejszego paragrafu członek Stowarzyszenia może złożyć pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w
    terminie 1 miesiąca od daty otrzymania powiadomienia o utracie członkostwa, pozostając zawieszonym do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków
    Stowarzyszenia w jego sprawie.
9. Członek Zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Stowarzyszenia, w przypadku ustania członkostwa okres ten liczy się od
    daty ponownego przyjęcia do Stowarzyszenia.
10. Czynne prawo wyborcze członkowie Stowarzyszenia realizują osobiście i nie mogą go scedować na inną osobę.
11. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
12. Zarząd może przed podjęciem uchwały o utracie członkostwa przez członka Stowarzyszenia, udzielić mu ostrzeżenia, pouczenia lub ostrzeżenia i pouczenia.

                                                                                                           30.

                                                                    Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy

1.przestrzeganie statutu Stowarzyszenia i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia

2. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia

3. etyczne i nienaganne postępowanie związane z działalnością Stowarzyszenia, w szczególności w stosunku do członków Stowarzyszenia, jak również swoich zwierząt

4. opłacanie składki członkowskiej

5. uczestniczenie w walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia i Oddziałów(Kół) Stowarzyszenia. 

                                                                                                           31.

                                                                                     Prawa członków zwyczajnych

1. Bierne i czynne uczestniczenie w wyborach do władz Stowarzyszenia

2. Korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

3. Udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

4. Zgłaszanie wniosków, opinii, postulatów, projektów i innych inicjatyw do władz Stowarzyszenia lub Oddziałów(kół) Stowarzyszenia

                                                                                                           32.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia wspierająca Stowarzyszenie finansowo lub w jakikolwiek inny sposób.

2. Aby zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenie należy złożyć pisemną deklarację członka wspierającego Stowarzyszenie akceptując w ten sposób statut Stowarzyszenia i

   regulaminy, akty wewnętrzne Stowarzyszenia. Osoba prawna działa poprzez swojego uprawnionego przedstawiciela.  Członkiem wspierającym staje się po podjęciu przez zarząd 

   Stowarzyszenia , nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji, uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających.

3. Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach Członków jako osoba wspierająca i doradzająca.

4. Członek wspierający Stowarzyszenie ma obowiązek realizacji zadeklarowanego wsparcia finansowego lub doradczego wobec Stowarzyszenia.

                                                                                        34.

    Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia we wszelkich działaniach Stowarzyszenia zgodnie ze statutem stowarzyszenia i aktami

 wewnętrznymi Stowarzyszenia.

                                                                                        35.

                                                                                     Partnerzy Stowarzyszenia

1. Partnerem Stowarzyszonym, zwanym dalej Partnerem ACF  jest organizacja krajowa lub zagraniczna lub międzynarodowa, która podpisze umowę o współpracy z ACF i której

    cele i formy działania są zbieżne z celami działania ACF

2. Partnerzy ACF mogą używać logo ACF

3. Zarząd Stowarzyszenia podpisuje umowę z Partnerem ACF opierając się między innymi na następujących zasadach:

   a/ negocjacje i zrozumienie różnic dzielących różne organizacje

   b/ uzgodnienie wspólnych zobowiązań i celów

   c/ w przypadku istnienia nierozwiązywalnych różnic umowy nie podpisuje się

   d/ określenie systemu pomocy i współpracy pomiędzy organizacjami -Partnerami ACF a ACF

   e/ dążenie do porozumienia i poszanowanie podstawowych zasad szacunku do innych Stowarzyszeń, organizacji, podmiotów zajmujących się kynologią lub felinologią

f/ określenie przyczyn rozwiązania umowy o współpracy 

                                                                                                             37.

Stowarzyszenie finansuje swoją działalność ze swojego majątku.


                                                                                          Postanowienia końcowe


                                                                                                              38.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach- wymienionej w paragr. 2 statutu.

                                                                                          39.                                                                                                               


Oficjalną stroną Stowarzyszenia jest:      www.psiakikociaki.com     a od 20 maja 2018 r.       www.psiakikociaki.com.pl                                                                                                             41.

 

Oficjalne powiadomienia członków Stowarzyszenia, w szczególności o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (lub oddziału Stowarzyszenia) mogą być zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.